ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
همه دانش آموزان باهوشند!

کاربرد هوش های چندگانه در فرآیند آموزش

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
همه دانش آموزان باهوشند!

کاربرد هوش های چندگانه در فرآیند آموزش

1935
بازدید شده
شرح سخنرانی

در این ارائه آقای محمد نیرو با نکته سنجی به تعریف و کاربرد هوش های چندگانه در کلاس درس می پردازد و تجربه خود را از به کاربردن هوش های چندگانه در کلاس ارائه می کند.  از ﻧﻈﺮ ﮔﺎردﻧر ﻫﻮش ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮزان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺌﻮری ﻫﻮش ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد ﺗﺎ روﺷﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼﺳﺸﺎن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮔﺎردﻧﺮ، اﺳﺎس ﺗﺌﻮری ﻫﻮش ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﻓﺮاد، ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان روش ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ روش ﻫﺎ و اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ تفاوت­ها است. آقای نیرو می گوید: « دانش آموزان همچون منشوری یکتا و منحصر به فردند که هرکدام از آنها هوش های چندگانه منحصر به خود را دارند ولی همه هوش ها را دارند که بعضی نمایان و آشکار است و بعضی دیگر منتظر کشف شدن و آشکار شدن هستند. »

 

محمد نیرو

دبیر، پژوهشگر

تحصیلات • دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم) ورودی مهر ۱۳۹۰. آزمون جامع داده با معدل۳۶/۱۸. • کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با معدل ۶۷/۱۹. سال ۱۳۹۰. • کارشناسی رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور تهران با معدل ۴۹/۱۶. سال ۱۳۸۸. • کاردانی رشته صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها دانشگاه صنعتی امیرکبیر با معدل ۲۶/۱۴. سال ۱۳۷۰.

پروفایل
سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: