یک دست صدا ندارد | محمدرضا جهانگیر

آقای محمدرضا جهانگیری در این فیلم، به ارائه تجربیات و راهکارهایی جهت: تدارک بستری برای اشتراک و پرورش ایده ها و پیشگیری از دفن تجربیات، ارتقاء کار گروهی و بین گروهی(میان رشته ای) در مراکز آموزشی، خلق طرح درس بومی منطبق بر نیازهای فراگیران، معرفی سیستم پرورش کارآمد نیرو، طراحی فرابرنامه های جذاب و متنوع آموزشی می پردازند.

 

 

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق چهارم
پر‌بازدیدترین‌ها