نقاشی بیرون از درون | جواد داروغه

آموزش به شیوه تربیت هنری و زایش از درون ذهن به بیرون برای خلق آثار هنری، سبکی است که هنرمندان بزرگ در مراحل نهایی هنری خود دست به آن میزنند البته این روش ، برای کودکان نیز به دلیل پاکی فطرت آن ها و مشاهداتشان قابل انجام می باشد.

آقای جواد داروغه در ارائه خود به این موضوع پرداخته اند.
 

 

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق پنجم
پر‌بازدیدترین‌ها