پایانی بر مرثیه کارنامه | محمد حسنی
دیدگاه های جدید در زمینه سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در محافل علمی و اجرایی آموزش و پرورش مدتهاست در حال طرح و نقد و ارزیابی است. شواهد نشان می دهد این دیدگاه ها، مقبول واقع شده است. اما درعمل آنچه در کلاس و مدرسه دنبال می شود همان دیدگاه سنتی است.گویی بین وجدان سیستم و زبان سیستم تعارض وجود دارد. این تعارض، خود چالش مهمی است که متأثر از چالش بنیادی تری به نام چالش ساختاری است.
چالش ساختاری به معنای تعارض بین متغیرهای محتوایی مانند اهداف، استراتژی‌ها، تکنولوژی و متغیرهای ساختاری مانند پیچیدگی،‌ کمیت و تمرکز است.
به سخن دیگر گویی ساختار موجود، تفکرات جدید و اهداف جدید را با وجود مقبولیت علمی آن برنمی‌تابد. همچنین ساختار اداری و سازمانی موجود با رویکرد جدید ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هماهنگ نبوده و به آن روی خوش نشان نمی‌دهد.
در این ارائه آقای محمد حسنی به این موضوع پرداخته و آن را شرح داده اند.
دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق سوم
پر‌بازدیدترین‌ها