هنر مستند سازی آموزشی | فرزانه و حسین نورالهی

لزوم آشنایی معلمان با شیوه های مستندسازی
لزوم آشنایی مستند سازان با شیوه های آموزشی
و ایجاد انگیزه در معلمان و گروه های مستندساز برای ساخت مستندهای آموزشی کوتاه، موضوعاتی است که در این ارائه به آن پرداخته شده است و میتوانید آن را مشاهده کنید.

 

 

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق چهارم
پر‌بازدیدترین‌ها