همه دانش آموزان باهوشند! | محمد نیرو

در این ارائه آقای محمد نیرو با نکته سنجی به تعریف و کاربرد هوش های چندگانه در کلاس درس می پردازد و تجربه خود را از به کاربردن هوش های چندگانه در کلاس ارائه می کند.

از ﻧﻈﺮ ﮔﺎردﻧر ﻫﻮش ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮزان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺌﻮری ﻫﻮش ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد ﺗﺎ روﺷﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼﺳﺸﺎن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.

ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮔﺎردﻧﺮ، اﺳﺎس ﺗﺌﻮری ﻫﻮش ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﻓﺮاد، ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان روش ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ روش ﻫﺎ و اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ تفاوت­ها است.

آقای نیرو می گوید: « دانش آموزان همچون منشوری، یکتا و منحصر به فردند که هرکدام از آنها هوش های چندگانۀ منحصر به خود را دارند ولی همه هوش ها را دارند که بعضی نمایان و آشکار است و بعضی دیگر منتظر کشف شدن و آشکار شدن.»

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق سوم
پر‌بازدیدترین‌ها