موقعیت فعلی شما : خانه/سخنرانی‌های چهارسوق
همه دانش آموزان باهوشند!
  • 4:30 ب.ظ
  • 4109

در این ارائه آقای محمد نیرو با نکته سنجی به تعریف و کاربرد هوش های چندگانه در کلاس درس می پردازد و تجربه خود را از به کاربردن هوش های چندگانه در کلاس ارائه می کند.

از ﻧﻈﺮ ﮔﺎردﻧر ﻫﻮش ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮزان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺌﻮری ﻫﻮش ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد ﺗﺎ روﺷﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼﺳﺸﺎن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.

ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮔﺎردﻧﺮ، اﺳﺎس ﺗﺌﻮری ﻫﻮش ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﻓﺮاد، ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان روش ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ روش ﻫﺎ و اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ تفاوت­ها است.

آقای نیرو می گوید: « دانش آموزان همچون منشوری، یکتا و منحصر به فردند که هرکدام از آنها هوش های چندگانۀ منحصر به خود را دارند ولی همه هوش ها را دارند که بعضی نمایان و آشکار است و بعضی دیگر منتظر کشف شدن و آشکار شدن.»

ایجاد همکاری و هماهنگی

دیدگاه

دیدگاه شما


جدیدترین
پربازدیدترین