نظام آموزش و پرورش در دوره برنامه هفتم

از بین هزاران مسئله مرتبط با آموزش و پرورش،به کدام مسئله یا مسائل باید بپردازد؟برای پیش برد تحول بنیادین چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟در شرایط کنونی کشور،چه بیم و امیدهایی پیش روی وزارت آموزش و پرورش خواهد بود؟
این ها بخشی از چالش ها،برای درک موقعیت نظام آموزش و پرورش کشور طی پنج سال آینده هستند که در این نشست،با حضورت صاحب نظران و کارشناسان،به آن ها پرداخته ایم.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق دوازدهم
پر‌بازدیدترین‌ها