جای خالی بازی | حمداوی

یکی از کمبودهای محسوس فرایند آموزش در مدارس ما، ضعف در ایجاد انگیزه برای دانش آموزان است. باید برای آن چاره ای جدی بیندیشیم، آن را به حوزۀ عمل بیاوریم و به کمک بچه های بی انگیزه بشتابیم.

یکی از راه حل های این مشکل، پذیرفتن نقش پررنگ بازی در فرایند آموزش، به خصوص بازی های فکری است که سبب رشد جنبه های مختلف تفکّر دانش آموزان می شود.

در این ارائه یک گروه پیشرو در زمینه طراحی و اجرای بازی های فکری، دربارۀ رشد خودباوری و انگیزه در فرایند آموزش مطالب خود را ارائه می دهد.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق هشتم
پر‌بازدیدترین‌ها