تغییر پارادایم در یک نبرد نهادی | اردوان مجیدی

نظام و پارادایم رسمی تعلیم و تربیت در پاسخگوئی به نیازهای جامعه امروز با چالش، و بیش از چالش با یک نبرد مواجه است. نظام و پارادایم رسمی، حاضر به عقب نشینی از مواضع نادرست خود نیست. پارادایم رسمی همه مولفه های حکومتی و بسیاری از مولفه های اجتماعی را به عنوان سنگر و ابزار نبرد در اختیار دارد. اما ورق جنگی که تا کنون ظاهراً در میدانهای رسمی تعلیم و تربیت به نفع پارادایم رسمی -و بر علیه پارادایم آینده مغلوبه- بود در حال برگشتن است. این نبرد کجا و چگونه اتفاق می افتد؟ چه مولفه هائی این نبرد را تشکیل می دهد، و عوامل پیروزی پارادایم جدید چه خواهد بود؟

در این سخنرانی اردوان مجیدی سعی کرده برای یافتن پاسخ های این سئوالات به بیان مطالبی مفید بپردازد.

 

 

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق یکم
پر‌بازدیدترین‌ها