تدوین استراتژی مدرسه متعالی | بهرام جعفرزاده

آقای بهرام جعفرزاده در این ارائۀ تعاملی به بیان مراحل تدوین استراتژی برای مدرسه متعالی می پردازد و هرکدام از این مراحل را به تفصیل توضیح می دهد. ایشان در این ارائه دغدغه های مدارس و مدیران را بیان کرده و تدوین استراتژی های لازم در این زمینه را شرح می دهد. ایشان در واقع در این ارائه نحوه تدوین استراتژی را به مدیران، معاونان و حتی معلمان آموزش می دهد.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق هفتم
پر‌بازدیدترین‌ها