تدریس چندگانه | اصغر حسین زاده

هوارد گاردنر می گوید:« همه افراد از حداقل هشت هوش برخوردارند و پروفایل هوشی افراد متفاوت و متغیر است.» همچنین گاردنر معتقد است که اگر معلمان تنها به یک روش تدریس کنند یعنی در واقع درس را نفهمیده اند.  اما چرا معلمان از این نظریه استفاده نمی کنند؟ آقای حسین زاده در این سخنرانی به ریشه یابی این مشکل پرداخته و راهکارهایی را ارائه می دهد.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق هفتم
پر‌بازدیدترین‌ها