ارزشیابی کیفی و بسترهایش | فهیم نیا

ارزشیابی کیفی و توصیفی مدتی است در نظام آموزش و پرورش ما به عنوان یک رویکرد نو مطرح گردیده است، اما نحوۀ اجرای آن در مدارس، با حاشیه‌هایی همراه شده است.

“مدرسه مفید” جزء مراکزی است که با خواست خود، این نظام ارزشیابی را به مدارس متوسطه خود نیز تعمیم داده است. سؤالی که پیش می آید آن است که آنها چه ویژگی ممتازی در ارزشیابی کیفی دیده‌اند که این سیستم را در مدارس خود گسترش داده‌اند؟

در این ارائه آقای علی فهیم‌نیا با بیان راهکار هایی به بسترهای لازم برای تحقق درست ارزشیابی کیفی در یک مدرسه، پرداخته است؛ راهکارهایی که ارزشیابی کیفی را به پله‌ای برای رشد بیشتر دانش‌آموزان تبدیل می‌کند.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق هشتم
پر‌بازدیدترین‌ها