آموزش بی ارزش | محمد آزین

آقای محمد آزین؛ مدیرعامل موسسه مطالعات راهبردی برهان، در این ارائه به بررسی کاستی های نظام آموزشی و آنچه مدارس به دانش آموزان نمی آموزند، می پردازد. ایشان همچنین در این ارائه پژوهش دانش آموزی را با ذکر تجربیات مدرسه سراج شرح می دهند.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق هفتم
پر‌بازدیدترین‌ها