پویش

#پویش آرزوها
آرزو میکنم هیچ دانش آموزی در دوره ی آموزش خود احساس یاس از آینده اش نکند.

#پویش آرزوها
به امید روزی که آموزش در کشور به یادگیری مهارت تبدیل شود