پويش_آرزوها

آرزو می کنم مدرسه جایگاهی برای آموزش زندگی و شکوفایی استعدادها باشد، برای همه کودکان به دور از هر نوع تبعیض…. بستری مناسب برای تفکر، رشد و بالیدن
آرزو می کنم درد آموزش و پرورش فعلی همه گیر باشد و عزمی جزم و قدم هایی راسخ برای اصلاح آن در راه باشد…
“اگر اندکی از کاروان حرکت علمی دنیا عقب بمانیم، دیگر به این کاروان و قله های علمی نخواهیم رسید”
#پويش_آرزوها

آرزو ميكنم كه همه بچه ها به جاهاى خوب خوب برسند… ( :
#پويش_آرزوها

#پويش_آرزوها
آرزو دارم روزي “مدرسه” به واقع در حيات اجتماعي كشورم به گونه‌اي پويا نقش‌آفريني نمايد و در اين عرصه تأثيرات شگرفي داشته باشد، چرا كه مي‌تواند!