مهارت

#پویش_آرزوها
هر دانش‌آموز ایرانی در پایان دوران متوسطه یک #مهارت منجر به شغل را کسب کرده باشد.