عدالت

#پویش_آرزوها
#آرمانشهر
#عدالت
#تعلیم_تربیت
مهم ترین ویژگی آرمانشهری که همیشه در ذهن متصور می شویم عدالت است. اگر معنای کلیشه ای عدالت را کنار بگذاریم متوجه می شویم عدالت فقط رعایت حقوق دیگران و نبود ظلم در جامعه نیست، بلکه به معنای این است که هر فرد در جامعه بر اساس امکانات و استعداد هایی که خداوند به او عطا کرده است به بهترین جایگاه برسد، مثلا اگر فردی استعداد و امکان بهترین نقاش شدن را دارد در فرایند تعلیم و تربیت به این جایگاه برسد. امید آن دارم که با تعلیم و تربیت صحیح عدالت در جامعه برپا و زمینه ظهور حضرت حجت(عج) و تحقق مدینه فاضله فراهم شود.