تحول_نظریه_رشد

آرزوی من برای پنچ سال آینده کشورم در ابتدا این است که؛ هیچ سند و کنوانسیون غربی و بین المللی را مورد استفاده قرار ندهند.
روز اول که کودکان سرزمینم به کلاس اول رفتند، به آن ها بگویند: به کلاس زندگی خوش آمدید. و مهارت های زندگی، مهارت اخلاق فردی و اجتماعی را آموزش ببینند.
حال که فردا شد و به مقطع متوسطه ی اول رفتند، به آن ها بگویند برگ جدیدی در زندگی شما ورق خورده است پس لازم که اخلاق جنسی را فرا بگیرید.
به مقطع متوسطه دوم که رفتند، بگویند، فصل جدیدی از زندگی شما آغاز گردیده است لازم که مهارت های زندگی زناشویی را فرا بگیرید تا بتوانید همسرانی آرامشگر و پدر و مادرانی مسئول باشید.
در کنار این آموزش ها، مهارت کسب و کار، دانش سیاسی و مطالبات درست اجتماعی را آموزش دهیم.
با این آموزش ها بار دیگر نظریات غلط روانشناسی رشد غربی را با چالش عمیقی مواجه کنیم که جوانان ایرانی در سن 18 سالگی جوانانی مسئول هستند، نه نوجوانانی عروسک باز.
برگردیم سنت 40 سال قبل را احیا کنیم، که جوان 18 ساله فرمانده و رزمنده ی شجاع بود.
#تحول_نظریه_رشد
#غرب_نه
#احیا_سنتها
#تمدن_ایرانی_اسلامی