روز سوم رویداد

جمعه پانزدهم اسفندماه

عنوان زمان پیوند جلسه
فرزانه شهرتاش ۱۴:۰۰-۱۵:۰۰ مشاهده ویدئو
سهراب ابوذرخانی‌فرد ۱۴:۰۰-۱۵:۰۰ مشاهده ویدئو
اسماعیل آذری‌نژاد ۱۵:۱۵-۱۶:۱۵ مشاهده ویدئو
اردوان مجیدی ۱۵:۱۵-۱۶:۱۵ مشاهده ویدئو
شبکه‌سازی ۱۶:۳۰-۱۷:۳۰ مشاهده ویدئو
نشست تخصصی ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰ مشاهده ویدئو