روز دوم رویداد

پنج‌شنبه چهاردهم اسفندماه

عنوان زمان پیوند جلسه
مرضیه هزاره ۱۴:۰۰-۱۵:۰۰ مشاهده ویدئو
سیدمحمد کمیل‌ حسینی ۱۴:۰۰-۱۵:۰۰ مشاهده ویدئو
سید احمد رحیمی ۱۵:۱۵-۱۶:۱۵ مشاهده ویدئو
میر حامد تقدیری ۱۵:۱۵-۱۶:۱۵ مشاهده ویدئو
نشست تخصصی ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰ مشاهده ویدئو