روز اول رویداد

چهارشنبه سیزدهم اسفندماه

عنوان زمان پیوند جلسه
افتتاحیه ۱۳:۰۰-۱۳:۳۰
مشاهده ویدئو
سیده رباب صدر ۱۴:۰۰-۱۵:۰۰ مشاهد ویدئو
حمید اسکندری ۱۴:۰۰-۱۵:۰۰ مشاهد ویدئو
مهدی فیاضی ۱۵:۱۵-۱۶:۱۵ مشاهده ویدئو
سارا سلیمی نمین ۱۵:۱۵-۱۶:۱۵ مشاهده ویدئو
شبکه‌سازی بخش اول ۱۶:۳۰-۱۷:۳۰ مشاهد ویدئو
شبکه‌سازی بخش دوم ۱۶:۳۰-۱۷:۳۰ مشاهد ویدئو
نشست تخصصی ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰ مشاهد ویدئو