عماد طیبی
مدیر مراکز تربیتی خاتم الاوصیاء، ربیع الانام و تربیت کده چشمه زندگی +معاون پژوهشی دبیرستان صالحین
دانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری + فیزیک هسته ای + الهیات

آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
تولید محتوا
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
طراحی آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مطالعات نظری
مهارت‌های تفکر و زندگی

مسئولیت های مختلف در مراکزفرهنگی و مدارس معلم جامع حکمتسرا

نحوه طراحی مدل تربیتی + فلسفه آموزش علوم + مدل چشمه زندگی