سمیه یدیسار
مدیر دبستان
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه

تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
تولید محتوا
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مهارت‌های تفکر و زندگی

شنیدن از هم و فکر کردن با هم