وحید ولی
یک متربّی که مسیرِ تربیت خودش را در مربّی بودن تعریف کرده است.
دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
مربی‌گری
مهارت‌های تفکر و زندگی

آرزو می‌کنم که
مسئله‌ی «آموزش و پرورش»،
«مسئله»ی همه‌ی ما بشود…!

#پویش_آرزوها