حسن (وحید) پوراسماعیلی نجف‌آبادی
مدرس و مدیر کتابخانه
کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

آموزش علوم انسانی
روان‌شناسی
کسب و کارهای آموزشی

تبادل ایده ها و تجارب در حوزه آموزش و فرهنگ