اله بخش توانا
معلم
کارشناسی ارشد علوم تربیتی

آموزش علوم انسانی
مدیریت آموزشی

بازنشسته ، هم اکنون در یک موسسه آموزشی،فرهنگی ( با تعدادی مدارس ابتدایی)به عنوان مسئول معاونت ارزشیابی مشغول به خدمت می باشم.

تدریس سند تحول