مهدی اسماعیل پور
کارشناسی مترجمی

آموزش علوم تجربی
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش

چهار سوق بسیار عالی است