سمیه دوستی
معلم
کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه اموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اسلامی

تدریس
تربیت معلم
تولید محتوا
طراحی آموزشی
مدیریت آموزشی

معلم پایه اول و چهارم ابتدایی ، فعال آموزش و پرورش، سابقه سرگروهی آموزشى، سفیر توصیفی و راهبر برنامه درسی مدرسه

امیدوارم در اموزش و پروش روزی برسد که زنگ های آخر بچه ها هنگام رفتن به منزل با کراهت و ناراحتی مدرسه را ترک کنند، نه مانند زندانیان آزاد شده از بند که زنگهای آخر منتظر فرار از کلاس هستند، مخصوصا بچه های ابتدایی

ایده های اموزشی، روش های اموزشی پویا و فعال تولید محتوای درسی،

ایده های آموزشى، روش های آموزشى پویا و فعال، تولید محتوا درسی