سیمین دخت مستحقانزاده
دبیر بازنشسته
کارشناسی ارشد مشاوره تربیتی

مهارت‌های تفکر و زندگی

31 سال در آموزش وپرورش اهواز کار کردم بعد از بازنشستگی در روزنامه روزان مشغول به کار شدم

تصمیم نگرفتم چون شناخت کامل از چهار سوق ندارم