رضا شمقدری
معاون آموزش دبیرستان
کارشناسی برق

تدریس
تربیت معلم
تولید محتوا
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
کسب و کارهای آموزشی

فناوری های نوین آموزشی