فرزانه قاسمی
کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

آموزش علوم انسانی
تدریس
طراحی آموزشی
مدیریت آموزشی

فوق لیسانس فلسفه تعلیم و تربیت دبیر فلسفه

اموزش

آموزشی و پژوهشی همایش

آموزشی و پژوهش

آموزش و پژوهش همایش

همایش ها

اطلاعات و همایش ها