بتول شاهی
دانشجو
دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

تدریس
تولید محتوا
روان‌شناسی
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
مطالعات نظری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

پژوهشگر حوزه مسایل و مشکلات آموزش و پرورش کشور بویژه نیازهای طبقه محروم در زمینه آموزشی و توانمند سازی

#پویش_آرزوها