Shadiazimi@


سرگرمی های سازنده کانون پرورش کودکان و نوجوانان

سرگرمی های سازنده کانون پرورش کودکان و نوجوانان

من می خواهم یک نفر را بهتون معرفی کنم که فوق العاده است در حوزه اسباب بازی به اسم دکتر آیدین مهدیزاده تهرانی معاون سرگرمی های سازنده هستند و برگزار کننده رویداد ایده آزاد اسباب بازی من می تونم باهاشون هماهنگ کنم.