سعیده باقری
معلم و پژوهشگر
دکتری فلسفه تعلیم‌وتربیت

آموزش علوم تجربی
تدریس
تربیت معلم

تجربه‌های تدریس و فعالیت‌های رسانه‌ای