محمدرضا سرافرازی اردکانی
معاون پرورشی
کارشناسی ارشد تربیت اخلاقی


فوق لیسانس تربیت اخلاقی فوق لیسانس کلام و عقاید طلبه پایه نه حوزه مسئول موسسه تربیت اسلامی شهرستان اردکان مسئول انجمن اسلامی شهرستان اردکان

خواندم و خواندم
تا با دو لیسانس و سه فوق لیسانس
فهمیدم تجربه دُر گهرباری است که زیر کاغذها پیدا نمی شود