صلاح اسمعیلی
دانشجو
دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی

تدریس
تربیت معلم
تولید محتوا
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی

تعلیم و تربیت تنها راه برای ساختن آینده ای بهتر است.