سید احمد کاظمی
معاون طرح وبرنامه
کارشناسی ارشد فقه وحقوق اسلامی

تربیت دینی
تربیت معلم
تولید محتوا
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مطالعات نظری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

محتوی دینی برای نوجوانان _ شیوه ها و تکنولوژی آموزشی