سعید یغموری
فعال آموزشی
کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی

تربیت معلم
فناوری آموزشی

آرزو می‌کنم هر ایرانی بخش کوچکی از زمان، تخصص یا پول خود را وقف تعلیم و تربیت کند.
#پویش_آرزوها