روح اله طبرزدی
مدیر آموزشی
کارشناسی ارشد مهندسی صنعتی

تولید محتوا
طراحی آموزشی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

سال ها است جهت برگزاری دوره های سواد مالی برای کودکان و نوجوانان فعالیت می کنم.

معرفی دوره های سواد مالی به کودکان و نوجوانان