رضا مهدوی
مربی

تربیت دینی
تربیت معلم
تولید محتوا
مدیریت آموزشی
مربی‌گری

آینده را دانش‌آموزان امروز در دست خواهند گرفت.