محیا علومی
مربی

تدریس
مربی‌گری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

تحول رویکرد های آموزش و پرورش با تحول تفکر خانواده ها امکان پذیر می شود.