نوید درویش
پژوهشگر و فعال حوزه آموزش مهارتی

تدریس
مدیریت آموزشی

ثبت اختراع دو طرح در حوزه گیاهپزشکی مدیر گروه علمی آوای دانش ایده پرداز آموزشی اپلیکیشن گلاسور

تنها راهکار اصلاح ساختار آموزشی کشور تبیین یک الگوی صحیح آموزشی برگرفته از فرهنگ ایرانی اسلامی خواهد بود. رصد و پیاده سازی سیستم های آموزشی سایر کشور ها شاید به ظاهر راهکار تلقی گردد اما عملیاتی نخواهد شد.