نسرین مهرمحمدی
ویراستار
کارشناسی زبان و ادبیات پارسی

کسب و کارهای آموزشی

ویرایش 110 عنوان کتاب مروج کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی پژوهشی

#پویش_آرزوها
آرزو دارم هیچ کودکی محروم از آموزش نماند و مدرسه های سرزمینم، شوق یادگیری و خواندن را در کودکان پرورش دهند.
به امید چنین روزی