قاسم برجسته
معلم
کارشناسی ریاضی

تدریس
مطالعات نظری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

تسهیلگر برنامه فلسفه برای کودکان ؛ پژوهشگر رویکردهای نوین اموزش و یادگیری در گفت و شنود ؛

رویکرد های نوین آموزش ؛ تجربه های زندگی ساز در کلاس درس ؛ یادگیری در گفت و شنود ؛ فلسفه برای کودکان