محمد علی مقیم خانی
کارشناسی کامپیوتر

تدریس
مربی‌گری
کودک

تجربیات حرفه ای