م س
دانشجو
دانشجوی کارشناسی روانشناسی

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
تدریس
روان‌شناسی
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

#پویش_آرزوها
دوست داشتم مدرسه ها تفکر خلاق یاد می دادند.
دوست داشتم را ادبیات بیشتر از ریاضی مانوس می شدند. (ادبیات نیاز جدی تری است)
دوست داشتم به جای این همه ساعت علوم و ریاضی کارهای آزمایشگاهی بیشتری داشتیم.
دوست داشتم ۸ صبح مدرسه نباشم!!!
دوست دارم همه بچه ها به عدالت آموزش دریافت کنند نه به خاطر وضع مالی خوب یا تهرانی نشین بودن در مدرسه های خوب باشند و این همه بچه بااستعداد دیگر تلف شوند.