مصطفی عباسی
شاگرد تعلیم و تربیت، بنیانگذار چند گروه آموزشی و شرکت دانش بنیان
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تعلیم و تربیت

آموزش علوم تجربی
تدریس
تربیت معلم
تولید محتوا
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه

این روزها در کشف و تکامل رویکرد آموزشی خویش آموز به سر میبرم mostafaabasi.com

انسانی که در پی سوال است می آموزد و انسانی که می آموزد در پی سوال است
و این پارادوکس و فرایند بی نهایت به نوعی جوهره زیستن و وجود است