احمد مسلمی
مدیر مدرسه دولتی با 24 سال سابقه خدمت رسمی
کارشناسی ارشد ارشد زبان و ادبیات و کارشناسی روابط عمومی

سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
کسب و کارهای آموزشی

#پویش_آرزوها
آرزو می کنم حداقل در سه مورد اساسی آموزش ، معیشت و مسکن دانش آموزان و خانواده هایشان مشکل عمده ای نداشته باشند.