حکیمه منشی
معلم
کارشناسی ارشد روانشناسی

آموزش علوم انسانی
تدریس
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مهارت‌های تفکر و زندگی

علاقه مند به فبک - مشاور- معاون آموزشی - مربی

مطالعاتی در زمینه فلسفه برای کودکان داشته ام . ایجاد درک ضرورت تفکر و اندیشه در آموزش دغدمه من است.