محمدحسین سیف الدینی
دانشجومعلم
کارشناسی دبیری مکانیک

طراحی آموزشی

مسئول ثبت نام دوره تدریس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در جامعه اسلامی دانشگاه شهید رجایی تهران

چهار سوق می‌تواند مکانی باشد برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌های عموم مردم در مورد سیستم آموزشی ایده آل و اتحاد برای عملی شدن بهترین ایده ها و تحول در نظام آموزشی